DỤNG CỤ Y KHOA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH      WELCOME:08 AM - GOODBYE: 07 PM - KIM MINH - CHUNG TAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT
may do nhiet do, may kiem tra nhiet do, máy đo nhiệt độ hồng ngoại, bán máy đo nhiệt độ

MÁY ĐIỆN TIM 12 CẦN BIONET CARDIOCARE 2000


Giá bán: Call

Máy điện tim 12 kênh Cadiocare 2000 là máy đo điện tâm đồ hàng đầu cho hiệu quả cao và chi phí tiết kiệm đáng kể. Không có máy đo điện tâm đồ mới nào khác có thể so sánh với giá của nó cho đầu ra với chất lượng cao hoàn hảo.

Hỗ trợ mua hàng:
ĐT: (028) 3868 7947 - (028) 6676 0244
DĐ: 0933 455 388 - 0168 7410 847
DĐ: 0907 455 388 - 0902.595.377
Email 1: dungcuykhoakimminh@gmail.com
Email 2: dungcuytekimminh@gmail.com
Chat với chúng tôi:
          
Số lượng:
MÁY ĐIỆN TIM 12 CẦN BIONET CARDIOCARE 2000 CHUẨN MỰC CAO CẤP

 

Máy điện tim 12 kênh Cadiocare 2000 là máy đo điện tâm đồ hàng đầu cho hiệu quả cao và chi phí tiết kiệm đáng kể. Không có máy đo điện tâm đồ mới nào khác có thể so sánh với giá của nó cho đầu ra với chất lượng cao hoàn hảo.

 

Dễ dàng nhập thông tin dữ liệu bệnh nhân với 10 ký tự, dễ dàng thay giấy in

 

Một số tính năng của máy điện tim 12 kênh Cardiocare cần tham khảo:

- Sử dụng một loạt hoạt động liên lạc (giám sát và ghi âm)

- In ra kích thước giấy A4 để dễ dàng xem biểu đồ

- 12 kênh trình diễn tích hợp chức năng

- Hơn 130 kết quả intpretation dựa trên nâng cao mã minesota

- In ra kết quả trong 1,3,6 và 12 định dạng kênh

- EKG Plus II hiển thị dữ liệu điện tâm đồ với thời gian thực trên màn hình (realtime), ngay lập tức thực hiện một tập hợp đầy đủ cho phép đo và cung cấp viên trợ chuẩn đoán. Ngoài ra, EKG Plus II có thể loại bỏ sự cần thiết của giấy in nhiệt tốn kép bằng cách in bằng máy in laser kết nối máy vi tính

 

máy đo điện tim Bionet Cardiocare 2000

 

Thông số kỹ thuật chính của MÁY ĐIỆN TIM 12 CẦN Bionet Cardiocare 2000

 

Mã sản phẩm: EKG 2000

Theo dâi nhÞp tim EKG 2000

 Xuất xứ: Hàn quốc

 

v     KÝch th­íc giÊy A4 thuËn lîi cho phÐp in c¸c biÓu

      ®å ra rÊt dÔ ®ang

v     Cã Chøc n¨ng sao chÐp nhiÒu lo¹i d÷ liÖu tõ bÖnh

      nh©n vµ c¸c mÉu vËt

v     C¸c « chøc n¨ng ë giÊy fax cho phÐp b¹n sö dông bÒ mÆt giÊy tiÕt kiÖm

v     Ho¹t ®éng b»ng mét sù c¶m øng (theo dâi,

      ph­¬ng thøc ghi l¹i)

v     Thu ®­îc chÝnh x¸c ®ång thêi 12 kªnh c¸c d÷ liÖu

      cña ng­êi bÖnh tim

·    Cã trªn 130 lo¹i chuÈn ®o¸n kÕt qu¶ gèc trªn c¸c m· cña c¸c n­íc tiªn tiÕn

·     12 kªnh cña ECG cã chÊt l­îng tèt, tÝnh n¨ng vµ gi¸ trÞ nh­ 3 kªnh

·    Cæng n©ng cao ®Ó kÕt nèi hÖ thèng m¹ng

 

Thông số kỹ thuật

 

ECG

 

12 ®­êng dÉn, ECG thu ®­îc ®ång thêi

KÝch th­íc

296 × 305.5 × 92.5 mm träng l­îng. 2.98 kg

Kªnh ghi ®­îc

Kªnh 3,6,12 vµ kªnh 1 trong (60 gi©y)

§é nh¹y

5,10,20  (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV

VËn tèc in

12.5, 25, 50 m/s

Tèc ®é lÊy mÉu

500 mÉu/phót

Bé läc

AC(50/60Hz, -20dB hoÆc tèt nhÊt)

Giíi h¹n(25 ~ 35 Hz -3dB hoÆc tèt nhÊt)

§é lÖch so víi giíi h¹n gèc(0.1Hz -3dB hoÆc tèt nhÊt)

Läc qua tÇn thÊp (t¾t, 40Hz, 100Hz, 150Hz)

 

Mµn hiÓn thÞ

LED hiÓn thÞ

Mµn hiÓn thÞ  LCD

2 × 16 kÝ tù trªn mµn hiÓn thÞ, ®é nh¹y, tèc ®é, tÝn hiÖu qua läc rÊt tèt, HR, m¸y in c¸c tr¹ng th¸i, b­íc sãng, nguån c«ng suÊt, bé pin.

 

Bµn phÝm

Mµng bµn phÝm, cã c¶ tr÷, sè vµ cã biÓu t­îng s½n ®Ó dïng.

 

D÷ liÖu bÖnh nh©n

ID,tªn, tuæi, giíi tÝnh, chiÒu cao, c©n nÆng, nhÞp tim, PR, QRS

§o c¬ b¶n

C¸c tia QT/QTc, P-R-T xuyªn qua

 

M¸y in

Sö dông giÊy in nhiÖt d¹ng cuén khæ A4 chiÒu réng 210mm (8.5”), chiÒu dµi 300mm (11”)

In lo¹i cã chiÒu réng 204mm hiªu qu¶

§é  ph©n gi¶i: theo ph­¬ng th¼ng ®øng 8 ®iÓm/mm. Theo ph­¬ng n»m ngang 16 ®iÓm/mm

§iÖn ¸p

TiÕng ån bªn trong: 20 μV(p-p) lín nhÊt

§Çu vµo cña m¹ch: thay ®æi ®Çu vµo riªng biÖt vµ b¶o vÖ tim

 

§Çu vµo cña trë kh¸ng: 10M

§iÖn ¸p ®Çu vao trong ph¹m vi: ±5mV

Ph­¬ng ph¸p phæ biÕn ®Ó lo¹i bá khi: +100dB

§iÖn ¸p bï: ±300mV

Thêi gian cho kÕt qu¶: 3.2 gi©y cho bªnh nh©n dßng ®iÖn qua: 10μA

TÇn sè cho phÐp: 0.05~150Hz

§iÒu khiÓn c¸c lo¹i tÝn hiÖu

Ph¸t hiÖn ra c¸c ®­êng tÝn hiÖu t¸ch rêi ra

Nguån ®iÖn

§iÖn ¸p sö dông: Nguån AC hoÆc l¾p bé pin (theo yªu cÇu)

§iÖn ¸p yªu cÇu: ®iÖn ¸p AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1.0 – 0.5A

C«ng suÊt tiªu thô: lín nhÊt 60W

C«ng suÊt cña bé pin

Sö dông liÖn tôc trong 1 giê (tù ®éng in kho¶n 100 ECG d÷ liÖu in ra

 

KÕt nèi th«ng tin

M¸y tÝnh kÕt nèi víi m¹ng LAN th«ng qua giao diÖn RS-232

Tiªu chuÈn an toµn

Lo¹i 1, lo¹i BF CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC

Ho¹t ®éng trong m«i tr­êng

Ho¹t ®éng cã ®é Èm: 30 ~ 85 %

Ho¹t ®éng ë nhiÖt ®é: 100C ~ 400C

¸p suÊt kh«ng khÝ: 70 ~ 106 KPa

Phô kiÖn ®i kÌm theo tiªu chuÈn

 

1 bé d©y nguån, 1 c¸p bÖnh nh©n, 1 bé ë tay (4 ®iÖn cùc), 1 bé bãng d¸n ngùc (6 ®iÖn cùc), 1 biÓu ®å giÊy,

Yªu cÇu

Bé n¹p pin, xe ®Ó, gi¸ treo, tói ®ùng, m¸y tÝnh

 

 máy đo điện tim Cardiocare 2000 của hãng Bionet

 Hệ thống máy đo điện tim 12 cần Bionet Cardiocare 2000 mã: EKG 2000

 

May do dien tim 12 kênh Cardiocare 2000

 

Máy đo điện tâm đồ ECG Bionet Cardiocare 2000 đo nhanh chuẩn xác

 

Giấy in máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

Hệ thống in kết nối vi tính thời gian thực của máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

 

Giấy in máy đo điện tim 12 kênh Cardiocare 2000

Giấy in dùng cho máy đo điện tim 12 cần của Bionet Cardiocare 2000

 

Dây kết nối máy đo điện tim 12 cần Cardiocare 2000

Bộ dây kết nối máy đo điện tim 12 cần Bionet Cardiocare 2000

 

Nếu quý khách có nhu cầu đặt hàng, xin vui lòng chọn tab chi tiết sp, và chọn nút đặt hàng
Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ đặt hàng tại Công ty Y Khoa Kim Minh chúng tôi trên website dungcuykhoakimminh.com
Xin quý khách luôn kiểm tra giỏ hàng của mình với tên hàng - đơn giá - số lượng - thành tiền nằm bên cột đầu tiên phía bên tay trái.
Sau khi đặt hàng thành công, tất cả những thông tin của quý khách trong giỏ hàng sẽ gửi đến bộ phận xử lý dữ liệu, nhân viên chúng tôi sẽ nhanh chóng điện thoại cho quý khách để lấy thêm những thông tin cần thiết khác có liên quan.
Nếu quý khách hàng còn bỡ ngỡ hay thắc mắc gì cần biết thông tin đặt hàng làm cách nào cho cho chính xác, hoặc muốn đặt hàng bằng các hình thức khác vui lòng tìm hiểu cách đặt hàng online của chúng tôi ở phần tin tức cuối website, có thể gửi e-mail, điện thoại trực tiếp trong phần liên hệ.
Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ và mua sắm thành công.
DỤNG CỤ Y KHOA KIM MINH

Công ty TNHH TTBYT KIM MINH chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng - hữu dụng - an toàn - tiện lợi nhất để đến trực tiếp người tiêu dùng nhanh chóng. Quý khách hàng có thể lựa chọn các hình thức mua hàng, chuyển hàng, thanh toán thuận lợi nhất có thể khi giao dịch mua bán sản phẩm với công ty chúng tôi trên webstie dungcuykhoakimminh.com. Chúng tôi tư vấn hỗ trợ hoàn toàn cho quý khách khi mua bất cứ sản phẩm nào tại Công ty chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng các hình thức mua hàng sau đây để quý khách lựa chọn nhanh nhất sản phẩm mình cần mua.
1. Mua hàng trực tiếp:
Chúng tôi luôn có sẵn các mặt hàng đăng tải trên website dungcuykhoakimminh.com, quý khách có thể đến trực tiếp giao dịch mua bán với chúng tôi tại địa chỉ 95 Thành Thái, F14, Q10, Tp.HCM (có ghi rõ địa chỉ và bản đồ google).
- Nếu là những sản phẩm nhỏ gọn, xin quý khách tự vận chuyển lấy
- Nếu những sản phẩm có kích thước lớn, quý khác có thể thỏa thuận hình thức vận chuyển cho quý khách, chúng tôi sẳn sàng phục vụ quý khách hàng chu đáo và an toàn nhất với bất cứ hình thức nào.
- Nhân viên của Công ty Kim Minh chúng tôi chỉ có thể vận chuyển trong bán kính 5 Km hoặc các quận 3, 5, 10, 11, Phú Nhuận miễn phí cho các sản phẩm có giá trị từ 500.000 đồng trở lên 1 sản phẩm. Đối với các quận huyện khác trong Tp.HCM, xin quý khách thỏa thuận chi phí giao hàng với chúng tôi.
- Nếu quý khách hàng từ các tỉnh thành khách lên trực tiếp mua hàng tại Công ty chúng tôi, chúng tôi cũng có thể vận chuyển ra chành xe, bến xe trong bán kính 5 Km tính từ công ty. Nếu xa hơn, chúng tôi sẽ thỏa thuận cùng quý khách chi phí vận chuyển hợp lý nhất.
2. Nhờ bạn bè người thân mua hộ:
Quý khách có thể nhờ người thân, bạn bè ở Tp.HCM đến mua hộ sản phẩm trên website dungcuykhoakimminh.com chúng tôi. Quý khách ghi rõ tên sản phẩm, mã sản phẩm và giấy bảo hành (nếu có) chi người thận bạn bè của mình để tiện giao dịch mua bán. Hình thức thanh toán là tiền mặt và phương thức vận chuyển có thể theo điều kiện 1 ở trên
3. Mua hàng qua điện thoại.
- Nếu quý khách hàng ở TP.HCM: chỉ cần nhất điện thoại đặt hàng với chúng tôi tại các số điện thoại đã ghi rõ trong phần liên hệ. Về hình thức thanh toán, chúng tôi sẽ nhận tiền mặt tại địa chỉ quý khách, chuyển khoản,.. và chi phí vận chuyển xin quý khách tham khảo ngay trên nội dung điều kiện 1.
- Nếu quý khách hàng ở các tỉnh thành khác: có thể mua hàng tại nơi chúng tôi bằng cách nhờ người thân ở TP.HCM đến mua hộ, nhờ chuyển hàng và thỏa thuận chi phí chuyển hàng. Chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp chuyển hàng nhanh chóng, an toàn cho quý khách hàng.
Mua hàng gửi qua chành xe, công ty xe khách, đơn vị xe tải vận chuyển:
Quý khách có thể gửi tiền qua chành xe, đơn vị xe khách, đơn vị xe tải vận chuyển mà quý khách có thể yên tâm tin tưởng hoặc chúng tôi sẽ giới thiệu một số đơn vị nói trên đã hợp tác uy tín lâu dài với Công ty chúng tôi để quý khách lựa chọn và điện thoại trực tiếp cho các đơn vị này giúp cho việc mua bán được thuận lợi nhất.
- Quý khách cũng có thể chuyển tiền trước cho Công ty chúng tôi, nhờ người mang tiền đến tận nơi, giao tiền nhờ chành trả hộ khi đã nhận được sản phẩm.
- Riêng phần chi phí gửi hàng, chúng tôi chỉ vận chuyển ra chành xe, đơn vị xe khách, đơn vị vận tải. Chúng tôi không chịu chi phí gửi từ những nơi này về đến địa chỉ của quý khách hàng.
4. Mua hàng qua bưu điện:
Hiện nay, hình thức mua hàng qua bưu điện theo phương thức COD (nhận hàng tại gia và thanh toán đơn hàng cùng với chi phí vận chuyển) đang được áp dụng rộng rãi.
Chúng tôi đang thực hiện cách thức mua hàng này hầu hết khắp cả nước. Tất cả sản phẩm cung cấp khi đến tay khách hàng là những sản phẩm đã cam kết về sản phẩm và chất lượng như đã thông tin công bố trong các mục đã đăng tải trên website dungcuykhoakimminh.com của chúng tôi.
5. Mua hàng bằng phát triển nhanh:
- Về thanh toán: chúng tôi chỉ giao hàng sản phẩm cho khách hàng sau khi đã thỏa thuận về giá và cách thức thanh toán tiền. Khi đã giao dịch xong, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển hàng đến cho quý khách bằng các hình thức:
+ Nhận tiền thanh toán qua ngân hàng trước
+ Thu tiền tại nơi giao hàng cho quý khách (lưu ý chi phí thu hộ tiền hàng do quý khách tự trả)
+ Chi phí vận chuyển quý khách tự trả cho đơn vị chuyển phát nhanh.
- Thời gian giao hàng: trong vòng 1 đến 4 ngày tùy theo khoảng cách các tỉnh thành và không tính vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, ngày lể, tết.
Mua hàng online:
Xin quý khách đọc rõ các mục diễn giải chi tiết trong phần mua hàng online để quý khách yên tâm mua sắm sản phẩm tại địa chỉ chúng tôi tại số 95 Thành Thái, F14, Q10, Tp.HCM hoặc trên website dungcuykhoakimmin.com
Một lần nữa, cảm ơn quý khách hàng gần xa đã nhiệt tình ủng hộ giao dịch mua sắm tại Công ty Kim Minh chúng tôi
Xin chân trọng kính chào

- Quý khách có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau đây:

+ Nếu quý khách hàng là công ty hoặc các tổ chức doanh nghiệp khác, xin thanh toán bằng tài khoản:

NGÂN HÀNG ACB - CHI NHÁNH BẮC HẢI, TPHCM
Tên TK: CÔNG TY CÔNG TY TNHH TTBYT KIM MINH
Số TK: 157 358 169
+ Hoặc quý khách có thể thanh toán bằng hình thức Bưu điện COD. Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu sau vào phần thông tin khác bên trên thông tin đặt hàng:

i) Xin thanh toán bằng hình thức COD

ii) Tên người mua:..........................

iii) Địa chỉ:......................................

iv) Điện thoại:............................
Nếu quý khách hàng ở xa muốn xem thực tế và chất lượng sản phẩm cần mua. Quý Khách có thể nhờ bạn bè hoặc người thân đến trực tiếp tại cửa hàng 95 Thành Thái, F.14, Q.10, TP.HCM có thể trả tiền và lấy hàng tận nơi rồi chuyển cho quý khách hoặc nhờ Kim Minh gửi hộ cho quý khách (phí vận chuyển quý khách tự thanh toán)

KIMICO - Chung tay chăm sóc sức khỏe Việt

DỤNG CỤ Y KHOA KIM MINH

95 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM

Email:dungcuykhoakimminh@gmail.com - dungcuytekimminh@gmail.com

Liên hệ ngay

0866.760.244 - 0838.687.947 - 0168.7410.847

0902.595.377 - 0933.455.388 - 0907.455.388

Sản phẩm cùng danh mục
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc, tư vấn và đồng hành cùng quý khách hàng.

MUA NGAY SẢN PHẨM

Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá
MÁY ĐIỆN TIM 12 CẦN BIONET CARDIOCARE 2000 Call
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ email (*)
Địa chỉ nhận hàng (*)
Ghi chú nếu có
 

close