1 2 3
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN BIONET BM-3

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN BIONET BM-3

Giá: Call
Hỗ trợ mua hàng:
DĐ: 0933.455.388 - 0902.482.008
Email 1: dungcuykhoakimminh@gmail.com
Email 2: dungcuytekimminh@gmail.com
Nhắn tin gọi miễn phí:

Chat Facebook

Chị Minh

Chị Thư
  • Thông tin nhà cung cấp
  • Cung cấp thiết bị y tế, thẩm mỹ chính hãng
  • Đa dạng sản phẩm dùng cho spa, cá nhân
  • Hỗ trợ tư vấn, sử dụng một cách hiệu quả
  • Bảo hành, thay thế linh kiện chính hãng
  • Được khách hàng tin tưởng nhiều nhất
  • Không có đại lý

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN Bionet BM-3

 

Tên sản phẩm: Monitor theo dõi bệnh nhân 3 thông số

                             + Nhịp tim

                             +SPO2

                              +Hô hấp

 

Mã sản phẩm: BM-3

 

Hãng sản xuất: Bionet

 

Nước sản xuất: Hàn quốc

 

Thông số kỹ thuật Monitor theo dõi bệnh nhân Bionet BM-3

 

Mã sản phẩm: Bionet BM-3

 

Tiªu chuÈn

Th«ng sè

Mµn hiÓn thÞ

 Mµn h×nh mµu TFT: 7”

KÝch th­íc/Träng l­îng

238×250×163mm, / Träng l­îng 3.1kg

ChØ thÞ

-Cã 3 lo¹i sãng (nhÞp tim, ¤xy trong m¸u, h« hÊp)

-Lo¹i c¶nh b¸o (­uu tiªn 3 møc)

-Tèc ®é nhÞp tim, ¤xy trong m¸u

-T×nh tr¹ng cña pin

-§Ìn LED c«ng suÊt ë ngoµi

Giao diện

-Nèi ®iÖn ¸p 1 chiÒu: nguån 18VDC, 2.5A ®ång bé ®Çu ra

- Møc tÝn hiÖu: 0 ®Õn 5V nhÞp ®Ëp

- NhÞp ®Ëp cã ®é réng: 100±10ms

-§Çu ra truyÒn c¸c d÷ liÖu sè th«ng qua m¹ng LAN

-Nguån DC ra: 3.3 VDC, 1A Max

Bé pin

 

-Lo¹i pin: Ni-ion

-Pin ë t×nh tr¹ng tèt

-Thêi gian hoÆt ®éng: 2 giê liÖn tôc; (khi pin ®­îc n¹p ®Çy)

M¸y In  nhiÖt

 (La chn)

Tèc ®é: 25, 50 mm/gi©y

BÒ réng giÊy: 58 mm

   Th«ng sè vµ

xu h­íng s¾p xÕp danh s¸ch

S¾p xÕp thµnh danh s¸ch

-Bé nhí l­u tr÷: trong 120 giê

-D÷ liÖu l­u kho¶ng thêi gian: 1, 5, 15, 30 phót vµ 1 giê

-§­îc xÕp thµnh tËp: tÊt c¶ thay ®æi l­u tr÷ ë b¶ng

B¶ng th«ng sè

§­îc hiÓn thÞ kho¶ng thêi gian: 30,60, 90 phót, 3, 6, 12 giê

         

ChØ tiªu m«i tr­êng

Ho¹t ®éng ë m«i tr­êng

00C ®Õn 500C (320F ®Õn 1220F)

NhiÖt ®é kho chøa

-200C ®Õn 600C (- 40F  ®Õn  1400F)

 

    Phô kiÖn tiªu chuÈn kÌm theo

 

-1 bé c¸p  bÖnh nh©n cã 3 ®Çu ®o; -10 ®iÖn cùc d¸n; -1 èng nèi ®o huyÕt ¸p  3mÐt; -1 BÝt ®o huyÕt ¸p dïng cho ng­êi lín dµi 25-35cm; -1 d©y c¸p nèi dµi 2 mÐt ®o SPO2; -1 ®Çu c¶m biÕn ®o SPO2; -1 nguån 220V/18VDC, 2,5A

 

Phô kiÖn Lùa chän

 

§Çu ®o nhiÖt bªn ngoµi/da; Bé c¸p bÖnh nh©n cã 5 ®Çu ®o.

 

Nhịp tim ECG

 

-§Çu ®o:

3, (Lùa chän 5 ®Çu ®o)

-D¶i  ®Ëp cña tim

30 ®Õn 300 bpm

-§é chÝnh x¸c

- Møc ST

- HiÓn thÞ PVC

± 3 bpm

-D¶i tÇn sè

0.5 Hz ®Õn 40Hz

-Tèc ®é quÐt

25mm/gi©y

-§é nh¹y ECG

0.5, 1, 2, 4 mV/cm

-C¸ch thøc dß nhÞp tim

Dùa trªn d¹ng sãng ®· ®­îc lùa chän vµ chØ thÞ trªn mµn h×nh

- Trë kh¸ng ®Çu vµo

>5M

- CMRR:

>90dB at 50 hoÆc 60Hz

- Ph¹m vi ®Çu vµo

±5 mVAC,± 300 mVDC

-Thay ®æi nhÞp tim

<4s

-Ph©n tÝch lo¹n nhÞp

VTAC/VFIB/ASYSTOLIC

-B¾t ®Çu ®o dß t×m

  L­îng «xy trong

m¸u  SPO2

D¶i ®o

0% ®Õn 100%

D¶i xung m¹ch ®Ëp

0 ~ 254 bpm

§é chÝnh x¸c

70% ®Õn 100% ± 2 ; 0% ®Õn 69% kh«ng quan träng

§é chÝnh x¸c

 

Nhắn tin gọi miễn phí,vui lòng Click vào bên dưới:

Chat Facebook

Chị Minh

Chị Thư

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Xem Thêm Sản Phẩm

7. THIÊT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN

Về Trang chủ

KIMICO Best Supplier

Cam kết 100% hàng chính hãng

Bán và giao hàng toàn quốc

Kinh nghiệm trên 10 năm

Hãy liên hệ với chúng tôi :

Địa chỉ : Đc: 95 Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM

Điện thoại :0933.455.388

Email :dungcuykhoakimminh@gmail.com

0933.455.388 - 0902.482.008